Mede-eigendom: Betwisting van de afrekening van de gemeenschappelijke kosten. - Blog - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mede-eigendom: Betwisting van de afrekening van de gemeenschappelijke kosten.

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Boekhouding ·
Wie een factuur ontvangt waarmee hij niet kan akkoord gaan, zal niet betalen en de factuur aangetekend, binnen de acht dagen protesteren.

In mede-eigendom gelden er echter andere regels.

Worden er door de syndicus namens de mede-eigendom facturen uitgestuurd, dan zijn dit voorschotten en op het einde van het boekjaar ontvangt u dan de jaarrekening waarin de betaalde voorschotten in mindering gebracht worden.

De voorschotten worden jaarlijks vastgelegd op de jaarlijkse algemene vergadering en dienen om het werkkapitaal samen te stellen waarmee de lopende kosten van de VME betaald worden. Mocht in de loop van het boekjaar echter blijken dat de door de algemene vergadering vastgelegde voorschotten ontoereikend zijn om alles te betalen dan heeft de syndicus de wettelijke taak om bijkomende voorschotten op te vragen aan de eigenaars om aan de financiële verplichtingen van de VME te kunnen voldoen (= bewarende financiële maatregelen).
Voorschotten kunnen nooit of te nimmer betwist worden en iedere eigenaar is verplicht om deze te voldoen binnen de gestelde termijn.

Op het einde van het boekjaar ontvangt de mede-eigenaar een jaarafrekening van zijn aandeel in de kosten. Deze afrekening wordt definitief wanneer ze door de algemene vergadering met een gewone meerderheid goedgekeurd werd. Dit betekent dan dat zowel de afrekening als de tegoeden opeisbaar worden. De tegoeden moeten dan binnen een redelijke termijn (dertig dagen) terugbetaald worden aan de eigenaars. De afrekening moet dan betaald worden door de mede-eigenaar.

De mede-eigenaar die de afrekening naast zich legt en weigert te betalen, omdat hij van oordeel is dat de afrekening van de kosten onjuist is, wacht best niet tot hij in betaling gedagvaard wordt. Beslissingen van de algemene vergadering worden immers definitief zo zij niet binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering, worden aangevochten.

Met ‘aangevochten’ wordt bedoeld het instellen van een procedure voor de Vrederechter, waarin men de vernietiging, hetzij de wijziging van de beslissing van de algemene vergadering vordert.

Reeds in een arrest d.d. 4 februari 2008 stelde het Hof van Cassatie dat de mede-eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van de algemene vergadering, dit moet doen binnen de bij artikel 577-9 § 2 BW voorgeschreven termijn (thans vier maanden), zelfs als die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een wetsbepaling van dwingend recht. Nu de mede-eigenaar de beslissing van de algemene vergadering waarbij de eindafrekening van de kosten was goedgekeurd, niet had aangevochten voor de Vrederechter, kon hij de van hem gevorderde voorschotten ook niet meer betwisten.

Kantoor Van Wynsberghe BV ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu