Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer

De informatie opgenomen op de website van Kantoor Van Wynsberghe wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Via deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als juridisch of ander advies. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Kantoor Van Wynsberghe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Informatiebronnen van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door Kantoor Van Wynsberghe gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Het opnemen van verwijzingen naar informatiebronnen van derden houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Kantoor Van Wynsberghe met of van deze informatiebronnen of van hun inhoud. Kantoor Van Wynsberghe aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van deze informatiebronnen.

Kantoor Van Wynsberghe is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen. Verder is Kantoor Van Wynsberghe niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Uw toegang tot deze website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren. Deze website en de inhoud ervan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten – copyright © 2017 - 2020 Kantoor Van Wynsberghe.

Kantoor Van Wynsberghe behoudt zich het recht voor om deze Legal Disclaimer aan te passen. Via de hyperlink op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien.
Terug naar de inhoud