Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Nuttige aanbevelingen bij verbouwingswerken in uw appartement

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door Eline Van Wynsberghe in Leven in mede-eigendom · 18 februari 2021
Enkele nuttige aanbevelingen bij verbouwingswerken in uw appartement

Verbouwingswerken aan uw privatief zijn vanzelfsprekend toegelaten. Hou er echter rekening mee dat dergelijke werken onvermijdelijk hinder en overlast met zich mee brengen, ook voor uw buren. Onderstaande aanbevelingen helpen u alvast op weg om de lieve vrede te bewaren.

 
 
Wanneer mogen verbouwingswerken uitgevoerd worden?
 
 
Verbouwingswerken zijn meestal enkel toegelaten op werkdagen, dus niet tijdens weekends of zon- en feestdagen, tussen 08:00 en 18:00. Bij voorkeur vinden deze renovatiewerken eveneens niet plaats in vakantieperiodes.

 
 
Wat te doen vooraleer werken aan te vangen?

 
 
 • Vooreerst dient men de syndicus schriftelijk op voorhand te verwittigen van de aard van de werken, de aanvangsdatum, de voorziene duur en de verwachte hinder;
 • De mede-eigenaar of bewoner in wiens opdracht de verbouwingswerken worden uitgevoerd dient de eigenaars en/of bewoners van de aanpalende privatieven (onder, boven, rechts, links) eveneens voorafgaandelijk verwittigen van de uit te voeren werken;
 • In het appartement waar de renovatiewerken uitgevoerd worden, dient men alle roosters en deuren af te kleven zodat het veroorzaakte stof niet in andere appartementen terecht kan komen.
 • De eigenaar die verbouwingswerken uitvoert of laat uitvoeren in zijn appartement waarbij vloeren of muren worden uitgebroken of waarbij de leidingen van sanitair of verwarming worden vernieuwd, dient een ABR polis te onderschrijven; voor schade door of tijdens de verbouwingswerken komt de brandverzekeraar niet tussen;
 • De eigenaar die verbouwingswerken uitvoert of laat uitvoeren dient voorafgaandelijk tijdig een plaatsbeschrijving van de gemene delen en van de aanpalende privatieven op te maken of te laten opmaken, met aanduiding van alle reeds aanwezige schade in de gemene delen en/of aanpalenden.
 • Deze plaatsbeschrijving dient voor de aanvang der werken te worden verstuurd aan de syndicus resp. de eigenaars van de aanpalenden.


           
 
En wat tijdens de uitvoering van de werken?
 
 
 • In het inkomportaal dient aangeplakt te worden in welk appartement er verbouwings- werken worden uitgevoerd, met vermelding van de coördinaten van alle betrokken bouwactoren en een gsm nummer van de eigenaar-opdrachtgever van de werken;
 • De inkomdeur van het betreffende appartement moet men steeds dichthouden tijdens de werken.
 • Gedurende werken moet de eigenaar, indien dit nodig blijkt, de syndicus tot het appartement toelaten.
 • Het gebruik van de lift is in principe niet toegelaten. Steengruis en bouwafval dient langs de buitenkant van het gebouw te worden verwijderd, via schuiven. Indien dit onmogelijk blijkt, kan dit met akkoord van de syndicus ook via de lift, in speciale bakken voorzien om dit proper te vervoeren; bijkomend dient de lift volledig afgeschermd te worden gedurende de ganse duur van de werken.
 • Worden materialen en puin toch langs de trap en door de gangen vervoerd, dan dienen de nodige maatregelen te worden genomen om geen krassen te maken op de vloer of op de muren. Desnoods dienen muren en vloeren plaatselijk afgeschermd te worden.
 • De algemene delen dienen grondig gereinigd te worden. In het bijzonder het inkomportaal dient dagelijks bij einde van de werken gepoetst te worden. Indien dit niet gebeurt, dan wordt de kost van extra reiniging privatief aan de eigenaar aangerekend die dit dan dient te verhalen op zijn aannemer.
 • Indien andere appartementen bevuild werden door het uitvoeren van  veranderingswerken, zal desbetreffende eigenaar de kosten van opkuis van de andere appartementen dienen te betalen.
 • Schade aan de algemene delen dient vergoed te worden door betrokken eigenaar. Elke schade die ontstaan is tijdens de verbouwingswerken en die niet vermeld werd op de voorafgaandelijk opgestelde plaatsbeschrijving, zal vermoed worden ontstaan te zijn door de verbouwingswerken; de bewijslast tot omkering van dit vermoeden ligt bij de eigenaar. De vergoeding van de schade zal gebeuren in nieuwwaarde, zonder aftrek voor vetusteit.
 • Indien bij de verbouwingswerken aan de stabiliteit van het gebouw wordt geraakt (door het verplaatsen van steunen of dragende muren), dient een goedgekeurd plan van de architect en een verslag van een stabiliteitsingenieur te worden voorgelegd aan de syndicus.
 • Het is niet toegestaan de parlofoon of videofoon te verplaatsen. Alle parlofoons of videofoons in het gebouw zijn immers in lus verbonden met het belpaneel aan de inkomdeur; verplaatsing van één toestel kan de goede werking van de toestellen in de andere appartementen in het gedragen brengen. Indien er toch wijzigingen gebeuren aan deze installatie, zal de eigenaar-verbouwer op eerste verzoek instaan voor alle kosten van herstel van de video- of parlofoon van andere eigenaars.
 • Het is niet toegestaan dampkappen te voorzien van een andere type of hun plaats in het appartement en/of hun aansluiting te wijzigen. Wil u toch een ander type dampkap of wil u de dampkap op een andere plaats, dan bent u verplicht een type te plaatsen met een gesloten circuit, voorzien van koolstoffilters. Alsdan dient ook de bestaande ventilatiemond te worden afgesloten; alleen zo kunt u vermijden nog storen geuren in uw appartement binnen te krijgen. Ook voor gasbranders of ventilatiesystemen geldt dat u deze niet zomaar mag verplaatsen of (wat ventilatie betreft) zwaardere types plaatsen.
 • Houdt er eveneens rekening mee dat er onder de vloer van uw appartement mogelijks elektrische leidingen of kabels liggen die andere appartementen bedienen (bijvoorbeeld de lichtpunten in het plafond van het appartement onder u). Vraag uw aannemer derhalve nooit om alle kabels en leidingen te verwijderen, maar verzeker u voor elke kabel of leiding van diens functie.
 • Vermijd dat uw aannemers luidruchtige muziekinstallaties gebruiken. Op vandaag wordt er meer van thuis uit gewerkt en dit kan de thuiswerkende mede-bewoners storen.


 Terug naar de inhoud