Specifieke verplichtingen van de mede-eigenaar verhuurder - Blog - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Specifieke verplichtingen van de mede-eigenaar verhuurder

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
 
Volgens artikel 577-10 van het Burgerlijk Wetboek zijn de statuten, het reglement van interne orde en de beslissingen van de algemene vergadering (AV) tegenstelbaar aan de huurder. Dit betekent dat de huurders deze moeten naleven. Dit veronderstelt uiteraard dat de huurder er kennis van heeft.

 
Kennisgeving aan de syndicus
 
Artikel 577-10, § 1/1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht elke mede-eigenaar de wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus. Dit houdt in dat de verhuurder aan de syndicus moet meedelen dat en aan wie hij zijn kavel heeft verhuurd of dat de zittende huurder vervangen wordt door een nieuwe huurder.

 
Kennisgeving van de statuten aan de huurder
 
Met de statuten worden twee notariële aktes bedoeld: de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Beide akten dienen overgeschreven te worden op het bevoegde kantoor van Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (voorheen het hypotheekkantoor). Deze overschrijving maakt de statuten kenbaar en bindend voor alle houders van een zakelijk of een persoonlijk recht (huurders) op het gebouw.
 
In de basisakte vindt men de beschrijving van het onroerend goed en de bepaling van het aandeel in de gemene delen verbonden aan elke privatieve kavel. Het reglement van mede-eigendom bevat de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en gemeenschappelijke gedeelten, alsook de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten (art. 577-4, § 1 in fine BW). Al deze aspecten belangen uiteraard ook de huurder aan. Is het hem toegelaten een tandartsenpraktijk in te richten in het door hem gehuurde appartement? In welke mate moet hij tussenkomen in de gemeenschappelijke kosten? Het is bijgevolg belangrijk dat de huurder kennis kan nemen van de statuten. Het verdient aanbeveling in de huurovereenkomst te vermelden waar de statuten van het gebouw kunnen geraadpleegd worden.

 
Het reglement van interne orde
 
sinds 1 januari 2019 is het reglement van interne orde verplicht. Het is een onderhandse akte waarin voortaan onder andere de regels betreffende de bijeenroeping, de werking en de bevoegdheden van de AV dienen te worden opgenomen, alsook de wijze van benoeming van de syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de jaarvergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME) plaatsvindt. Deze bepalingen hoorden voorheen thuis in het reglement van mede-eigendom. Daarnaast kan het reglement van interne orde worden aangevuld met diverse bepalingen in verband met het samenleven in een gebouw, zoals de rust, het uitzicht van het gebouw, hygiëne, verhuizingen, enzovoort.

 
Kennisgeving van het reglement van interne orde en van de beslissingen van de AV
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bepalingen van het reglement van interne orde en de beslissingen van de AV aangenomen vóór het aangaan van de huurovereenkomst en deze aangenomen in de loop van de huurovereenkomst.
 
Bij het aangaan van de huurovereenkomst is het de verhuurder die de huurder kennis moet geven van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register waarin de beslissingen van de AV worden opgetekend.
 
 
Indien de verhuurder nalaat deze informatie te verstrekken, moet de syndicus hiervoor instaan per aangetekende brief (art. 577-10, § 4, 1° BW). De verhuurder is evenwel als enige aansprakelijk ten aanzien van de VME en de huurder voor de schade die te wijten is aan een laattijdige kennisgeving of het ontbreken van kennisgeving.
 
De kennisgeving aan de huurder van de bepalingen van het reglement van interne orde en van de beslissingen van de AV aangenomen in de loop van de huurovereenkomst is ingrijpend gewijzigd door de wet van 18 juni 2018.
 
Het proces-verbaal van de notulen van de AV moet door de syndicus binnen dertig dagen na de AV verzonden worden aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel met stemrecht in de AV en aan de andere syndici. Het is immers zo dat in geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, of indien de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, de belanghebbenden een lasthebber moeten aanwijzen. Enkel deze laatste wordt opgeroepen voor de AV's, neemt deel aan de beraadslagen en oefent het stemrecht uit.
 
Het is de persoon die de notulen van de AV ontvangt (de verhuurder), die ervoor moet zorgen dat deze binnen dertig dagen na ontvangst per aangetekende brief verzonden worden naar de huurder. Vóór de hervorming van de wet inzake de mede-eigendom was het de syndicus die moest instaan voor deze kennisgeving.Kantoor Van Wynsberghe BV ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu